FundacjaFundacja Historia Kołobrzegu powstała na początku 2015 roku, stając się największą kołobrzeską organizacją zajmującą się dziejami Kołobrzegu, propagowaniem historii i jej opracowywaniem oraz upowszechnianiem. Realizujemy wiele projektów i włączamy się w wiele działań, choć obracamy się wokół nielicznej grupy pasjonatów historii. Jednym z przejawów naszej działalności jest właśnie niniejszy portal, na którym prezentujemy powojenną historię miasta, w naszym przekonaniu zapomnianą i niespecjalnie dzisiaj popularyzowaną, pomimo ogromnego zainteresowania.Nasze działania skupiają się także na innych portalach, jak chociażby twierdzakolobrzeg.pl, na której prezentujemy i omawiamy szeroko historię Twierdzy Kołobrzeg. W związku z popularyzacją tej dziedziny, odrestaurowaliśmy dla Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu 10-funtowy moździerz model C/1832 o wadze 300 kilogramów. Zabytek znajdował się przy Pomniku Nettelbecka i Gneisenaua przed kolegiatą. Po wojnie, trafił do muzeum. Odrestaurowaliśmy sam moździerz, a także wykonaliśmy dla niego nowe łoże. Całość waży niemal pół tony i jest do zobaczenia na wystawie plenerowej Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.Od początku stawialiśmy na propagowanie historii kołobrzeskiej twierdzy, widząc w tym potencjał nowego i ciekawego produktu turystycznego. Z okazji Dni Kołobrzegu w 2015 roku, zorganizowaliśmy w Porcie Jachtowym Święto Twierdzy Kołobrzeg. Odwiedziło nas kilka tysięcy osób. Była to impreza o charakterze pilotażowym, niestety, jak do tej pory, nie spotkała się z zainteresowaniem władz miasta. W 2016 roku nie udało nam się jej powtórzyć.
Od 2015 roku organizujemy we współpracy z Muzeum Oręża Polskiego i pasjonatami historii, największą kołobrzeską imprezę wojskową - Zlot Zimnowojenny. Biorąc pod uwagę powojenne tradycje wojskowe miasta, a także duże zainteresowanie historią, spotkaliśmy się z ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców i turystów. Pierwszy zlot odbył się w 2015 roku w Małpim Gaju przy ulicy Koszalińskiej i okazał się strzałem w dziesiątkę. Drugi zlot, w 2016 roku, był już potężną imprezą, z pokazem lotniczym nad kołobrzeskim molo, a także pokazem dwóch czołgów: T34-85 oraz T55, najważniejszych czołgów zimnej wojny Układu Warszawskiego.Fundacja na swoje cele statutowe otrzymała zniszczone pomieszczenia tzw. skarbca w kołobrzeskim ratuszu. Po ich wyremontowaniu i wyposażeniu, otworzyliśmy tam Kołobrzeski Klub Historyczny, gdzie spotykamy się na wykładach i dyskusjach o historii Kołobrzegu i Polski. Z wykładami występował m.in. mecenas Edward Stępień.Prowadzimy również zajęcia dla dzieci: spotkania, pogadanki i szkolenia. Odwiedzają nas przedszkolaki, uczniowie i gimnazjaliści, zapoznając się z historią Kołobrzegu. Dzięki środkom z Gminy Miasto Kołobrzeg, udało nam się zrealizować niezwykle oryginalny projekt pod nazwą "Szkoła Kadetów", w ramach którego uczniowie zdobywali wiedzę historyczną, uczyli się obsługiwać broń, szpiegowania, a przede wszystkim zapoznawali się z bliską im historią naszego miasta, świetnie się przy tym bawiąc.


W 2016 roku zrealizowaliśmy dzięki środkom z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg, projekt rewitalizacji czołgu T34-85.Fundacja Historia Kołobrzegu prowadzi również Grupę Rekonstrukcji Historycznych 28 Pułku Zmechanizowanego. Odnowiliśmy historyczną Nysę 522 w Muzeum Oręża Polskiego, którą wykorzystujemy w naszych prezentacjach. Fot. Karol SkibaPowołanie fundacji aktem notarialnym nastąpiło 29 stycznia 2015 roku. W ostatnim czasie zauważalny jest wyraźny wzrost zainteresowania historią, zwłaszcza dziejami lokalnych małych ojczyzn. W przypadku Pomorza Zachodniego, mówimy o miastach, które w 1945 roku zostały przyznane Polsce, a do tego czasu miały historię związaną z państwem niemieckim, choć w czasach wcześniejszych była ona związana m.in. z Polską. Takim właśnie miastem jest Kołobrzeg.

Widoczny jest także wzrost zainteresowania militarnym i wojskowym aspektem historii Kołobrzegu. Przez wiele lat dzieje te były traktowane jako wrogie Polsce, związane z duchem militaryzmu pruskiego, obcego polskim dążeniom niepodległościowym, zwłaszcza po okresie rozbiorów. Dziś jednak jest to postrzegane inaczej, poprzez rozwój poszczególnych dzielnic, bitwy i kampanie, wreszcie powstałe dzieła sztuki. Finałem tego jest słynny bój o Kołobrzeg z marca 1945 roku. 

Zarząd:
Robert Dziemba - prezes

Rada Fundacji:
Tomasz Łowkiewicz - przewodniczący
Aleksandra Muciek - członek

KRS:  0000544128
NIP 6711817046
REGON 360803450
Nr konta bankowego: BGŻ 02 2030 0045 1110 0000 0403 1680

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z działalności za 2015 rok - przeczytaj

Sprawozdanie z działalności za 2016 rok - przeczytaj

Sprawozdanie z działalności za 2017 rok - przeczytaj

Sprawozdanie z działalności za 2018 rok - przeczytaj

Sprawozdanie z działalności za 2019 rok - przeczytaj

Sprawozdanie z działalności za 2020 rok - przeczytaj

Sprawozdanie z działalności za 2021 rok - przeczytaj

STATUT FUNDACJI
„Historia Kołobrzegu - Pamięć i Tożsamość Miasta”

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
 1. Robert Dziemba zwany dalej „Fundatorem” oświadcza że ustanawia Fundację pod nazwą Historia Kołobrzegu Pamięć i Tożsamość Miasta zwaną dalej Fundacją, na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o Fundacjach (tj. Dz. U. z 1991 roku, Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
 4. Fundacja może używać nazwy skróconej „Historia Kołobrzegu”.
 5. Siedziba Fundacji mieści się w Kołobrzegu.
§ 2
 1. Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 3. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji oraz jej celów.

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 3
  Do głównych celów Fundacji należy:
 1. Działalność społeczna, naukowa, badawcza, oświatowa i kulturalna, wspierająca i promująca rozwój regionalny, szczególnie w zakresie historii Kołobrzegu, Pomorza Zachodniego, a także historii Polski.
 2. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, regionalnej oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej.
 3. Działalności wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, mniejszości narodowych, etnicznych i wyznaniowych oraz języka regionalnego.
 4. Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w obszarze województwa zachodniopomorskiego.
 5. Wspieranie turystyki i krajoznawstwa w obszarze regionu.
§ 4
  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 1. organizowanie prezentacji, szkoleń, sympozjów, warsztatów;
 2. organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych;
 3. działalność wydawniczą;
 4. przygotowanie produkcji filmowych, nagrań;
 5. prowadzenie i wspieranie działalności historyczno-kulturalnej,
 6. prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, badawczej i naukowej,
 7. pozyskiwanie i dystrybucja środków finansowych przeznaczonych na cele Fundacji,
 8. podejmowanie wszelkich innych działań, niezbędnych do osiągnięcia celów Fundacji.
 9. podejmowanie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz niepełnosprawnych.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 5

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2000 (słownie: dwa tysiące) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 6
 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
  1. darowizn, spadków, zapisów oraz innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
  2. wpływów od instytucji rządowych i pozarządowych,
  3. wpływów ze zbiórek organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich zezwoleń,
  4. oprocentowania rachunków bankowych i lokat,
  5. przychodów z odpłatnej działalności statutowej,
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację:
  1. z dotacji i subwencji oraz grantów,
  2. z dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  3. z dochodów z majątku Fundacji,
  4. jest przeznaczona na jej działalność statutową.
§ 7

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Fundacja może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 8
 1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „ osobami bliskimi”.
 2. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku co do osób trzecich.
 3. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach, innych niż w stosunku do osób trzecich to-warów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział IV
WŁADZE FUNDACJI

§ 9
 1. Organami fundacji są:
  1. Rada Fundacji,
  2. Zarząd Fundacji.
§ 10
  Rada Fundacji
 1. Rada Fundacji składa się z co najmniej 2 członków, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji.
 2. Pierwszy skład Rady Fundacji stanowią:
  1. Sławomir Chałupniczak - Przewodniczący
  2. Tomasz Łowkiewicz - Członek
 3. Powołani wyżej członkowie - z wyłączeniem Przewodniczącego - a także wskazane przez nich osoby w trybie § 10 ust. 5 poniżej , mają status uprzywilejowany w stosunku do pozostałych  członków Rady Fundacji (dalej „Uprzywilejowani Członkowie Rady Fundacji”). Uprzywilejowani Członkowie Rady Fundacji stosowną uchwałą mogą taki status przyznać innemu członkowi Rady Fundacji. Powyższe wymaga zgody wszystkich Uprzywilejowanych Członków Rady Fundacji.
 4. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 5 poniżej, następnych członków Rady Fundacji powołuje się uchwałą Rady Fundacji.
 5. Uprzywilejowani Członkowie Rady Fundacji, jeżeli z jakichkolwiek przyczyn nie będą wyrażali woli sprawowania powierzonej im funkcji lub z jakiejkolwiek innej przyczyny nie będą mogli za-siadać w Radzie Fundacji, są uprawnieni do wskazania na swoje miejsce innej, godnej zaufania osoby, która stanie się Uprzywilejowanym Członkiem Rady Fundacji. Jeżeli osoba taka nie zostanie wskazana, wówczas uprawnienie do wskazania takiej osoby przechodzi na pozostałych Uprzywilejowanych Członków Rady Fundacji.
 6. Wszyscy członkowie Rady Fundacji pełnią funkcję przez czas nieoznaczony.
 7. Uprzywilejowanych Członków Rady Fundacji nie można odwołać. Odwołanie pozostałych członków Rady Fundacji może nastąpić w wyniku uchwały podjętej przez Radę Fundacji w przypadku:
  1. odjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie obowiązków członka Rady Fundacji,
  2. choroby, ułomności lub utraty sił, powodujących niezdolność do sprawowania funkcji,
  3. niepełnienia obowiązków członka Rady Fundacji przez okres dłuższy niż rok,
  4. nienależytego wypełniania obowiązków członka Rady Fundacji,
  5. rażącego naruszenia postanowień Statutu.
 8. Członkostwo Uprzywilejowanego Członka Rady Fundacji wygasa na skutek:
  1. rezygnacji, zgłoszonej w formie ustnej lub pisemnej,
  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  3. odwołania,
  4. śmierci.
§ 11
 1. Rada Fundacji działa zgodnie z uchwalonym przez siebie większością głosów Regulaminem. Do czasu uchwalenia Regulaminu Rady Fundacji, tryb pracy Rady Fundacji określa jej Przewodniczą-cy.
 2. Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący. Pierwszego Przewodniczącego Rady Fundacji ustanawia się mocą niniejszego Statutu. Kolejnych przewodniczących wyłania Rada Fundacji spośród swoich członków w drodze uchwały podjętej większością głosów. Przewodniczący Rady reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy jej posiedzeniom. Jeżeli Przewodniczący nie może być obecny na posiedzeniu Rady Fundacji, wyznacza pisemnie przewodniczącego posiedzenia.
 3. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się przynajmniej dwa razy w roku.
 4. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje się przesyłając informację o terminie posiedzenia pocztą elektroniczną na adres uprzednio wskazany przez Członka Rady Fundacji, a w przypadku braku takiej możliwości faksem, listem poleconym, przesyłką kurierską: wysyłanymi na co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia.
 5. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy Członkowie Rady Fundacji.
 6. Posiedzenie Rady Fundacji może odbyć się bez formalnego zwoływania, jeżeli obecni na nim będą wszyscy jej członkowie i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia.
 7. Posiedzenie Rady Fundacji może być też zwołane na pisemny wniosek któregokolwiek z jej członków. Posiedzenie takie powinno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 8. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszeni goście, a także przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 9. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów oddanych. W razie równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji. Rada Fundacji uprawniona jest do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli na jej posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczący Rady Fundacji.
 10. Przewodniczący Rady Fundacji jest uprawniony do zgłoszenia sprzeciwu wobec każdej uchwały podjętej przez Radę Fundacji w terminie siedmiu dni liczonych od dnia powzięcia o takiej uchwale wiadomości. Uchwała, wobec której Przewodniczący zgłosił sprzeciw, nie podlega wykonaniu do czasu jej ponownego rozpatrzenia przez Radę Fundacji. Uchwałą podjętą w wyniku rozpatrzenia sprzeciwu Przewodniczącego, Rada Fundacji zaskarżoną uchwałę może utrzymać w mocy i jest ona wykonalna z tą chwilą, albo taką uchwałę uchylić - z zastrzeżeniem , że od uchwały rozpatrującej sprzeciw, Przewodniczącemu nie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu.
§ 12
 1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
  1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
  2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
  3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
  4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
  5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  6. Nadzór nad działalnością Fundacji,
  7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji,
  8. Powoływanie likwidatora,
  9. Podejmowanie decyzji po likwidacji Fundacji o przekazaniu majątku Fundacji na cele organizacji o zbliżonych celach statutowych.
 2. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
  1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
  2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
§ 13
Zarząd Fundacji
 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji.
 2. Pierwszy skład Zarządu Fundacji stanowią :
  a) Robert Dziemba - Prezes
  b) Anna Marek - Członek
 3. Kadencja Członków Zarządu trwa 4 lata.
 4. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Fundacji.
 5. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
  1. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie obowiązków członka Zarządu,
  2. choroby, ułomności lub utraty sił, powodujących niezdolność do sprawowania funkcji,
  3. niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
  4. nienależytego wypełniania obowiązków członka Zarządu,
  5. rażącego naruszenia postanowień Statutu.
 6. Mandat Członka Zarządu Fundacji wygasa na skutek:
  1. upływu danej kadencji;
  2. rezygnacji, zgłoszonej w formie pisemnej do Przewodniczącego Fundacji: z dniem doręczenia oświadczenia;
  3. dwołania przez Radę Fundacji: z dniem podjęcia uchwały;
  4. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej: z dniem podjęcia uchwały przez Radę Fundacji bezzwłocznie po powzięciu udokumentowanej wiadomości w tym zakresie;
  5. śmierci.
§ 14
  Kompetencje i obowiązki Zarządu:
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  2. uchwalanie regulaminów,
  3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych or-ganów,
  6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  7. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 6. Zarząd, co roku do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
§ 15
   1. Zarząd działa zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Radę Fundacji oraz Regulaminem Zarządu. Tryb pracy Zarządu określa Prezes Zarządu.

 

   2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

   3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie posiedzenia pocztą elektroniczną na adres uprzednio podany przez Członka Zarządu, a w przypadku braku takiej możliwości, faksem, listem poleconym lub przesyłką kurierską wysłanymi co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

 

   4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

 

   5. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu. Jeżeli Prezes nie może być obecny na posiedzeniu Zarządu, wyznacza przewodniczącego posiedzenia.

 

  6. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Do podjęcia uchwał wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków Zarządu,  w tym Prezesa Zarządu.

Rozdział V
SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 16
 1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch Członków Zarządu łącznie.
 2. Zarząd Fundacji ma prawo podejmować decyzje majątkowe do kwoty 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy) złotych. W przypadku decyzji majątkowych przekraczających kwotę 50.000,00 zł , wymagana jest zgoda Rady Fundacji w formie uchwały.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17
 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli mogłoby to doprowadzić do zmiany celu Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu może podjąć Rada Fundacji w formie uchwały tylko jednomyślnie przy obecności wszystkich członków Rady Fundacji.
§ 18
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje jednomyślnie Zarząd Fundacji, po uzyskaniu jednomyślnej zgody Rady Fundacji.
 3. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Radę Fundacji.
 4. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą obowiązki Zarządu.
 5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.
§ 19

Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą dotyczyć celów Fundacji. Uchwała w Sprawie zmiany Statutu Fundacji wymaga jednomyślności i może być podjęta przy obecności wszystkich członków Rady Fundacji.

§ 20

Ustanowiony mocą niniejszego aktu Statut obowiązuje z dniem wydania postanowienia przez właściwy sąd o zarejestrowaniu Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Tekst jednolity Statutu przyjęty oświadczeniem Fundatora z dnia 29 stycznia 2015 roku

Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Historia Kołobrzegu - Pamięć i Tożsamość Miasta” z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 6711817046. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres fundacja@historiakolobrzegu.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

Copyright © 2016-2020 Fundacja Historia Kołobrzegu, robertdziemba@wp.pl, tel. 500 166 222. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona powstała przy finansowym wsparciu Gminy Miasto Kołobrzeg

Wsparcie techniczne Allweb